Vibrodiagnostika (diagnostika stavu ložisek)

Vibrační diagnostika je jednou z hlavních metod technické diagnostiky sloužící k identifikaci technického stavu točivých strojů pomocí analýzy vibrací. Provádíme pochůzkové měření vibrací. Jedná se o monitorování vysokofrekvenčních stavů strojních zařízení, jako je opotřebení kluzných a valivých ložisek, ozubených převodů, závady elektrických prvků elektromotorů, zhoršené mazání, apod., ale také rozbor nízkofrekvenčních stavů strojů, tzv. dynamiky stroje (vibrace jsou odezva na budící síly generované strojem). Patří zde nevývaha, nesouosost, excentricita, uvolnění (vůle), rezonance, řemenové problémy, aj. Tyto nízko dynamické děje nepříznivě ovlivňují stav ložisek a tím výrazně snižují životnost celého strojního celku.

Rovněž nabízíme realizaci ONLINE systémů pro nepřetržité monitorování technického stavu strojních zařízení (nízko i vysokofrekvenčních dějů), od návrhu projektu po finální provedení.

Damitech - vibrační diagnostika ložisek - Rychlá Fourierova transformace (FFT)

Tribodiagnostika (analýza maziv a olejů)

Tribodiagnostikové rádi používají přirovnání oleje k lidské krvi, kdy olejová náplň je nositelem informace o technickém stavu stroje, stejně jako krev o zdravotním stavu člověka. Olej degraduje (stárne) vlivem oxidace, působením vysokých teplot a tlaků uvnitř stroje, avšak také absorbuje únavové částice vzniklé opotřebováním třecích ploch během provozu. Stupeň znečištění a stáří oleje postupně snižuje schopnost maziva plnit jeho hlavní funkce – minimalizovat tření, odvádět a rozptylovat teplo, přenášet tlak, apod. Vhodnými metodami tribologických rozborů lze zjistit jednak skutečný stav olejové náplně, ale také únavové pochody uvnitř strojního celku, jako opotřebení ozubených kol v převodovkách, poškození valivých ložisek, opotřebení ložiskových pánví, netěsnost (vniknutí nečistot do olejové náplně), aj. Důležité je také sledování čistoty maziv, obzvlášť hydraulických a mazacích olejů.

OLEJFLUIDGEARGEARVZOREK

Termodiagnostika (termovizní měření)

Termovizní měření je velice rychlý a efektivní nástroj pro analýzu stavů strojů a zařízení, jednak ve strojírenství (namáhání strojů, nedostatečné mazání, nesouosost), v elektrotechnice (revize rozvodů, zjišťování přechodových odporů v elektrorozvodnách), ve stavebnictví (tepelné úniky a ztráty, detekce tepelných mostů, vlhkostí a netěsností) a také hutnictví (kontrola teploty taveniny, vyzdívek pecí).

MOTORSPOJROZVADĚČRD